WARUNKI HANDLOWE

SPRZEDAŻY I SKUPU WALUTY CYFROWEJ

(dalej tylko „Warunki“)

1. Postanowienia wstępne

Simple Coin s.r.o., z siedzibą w Pradze, przy ulicy Na Maninách 867/7, 170 00 Praha, IČ: 01516558 (dalej tylko „przedsiębiorca“) oferuje sprzedaż i skup walut cyfrowych, szczególnie Bitcoinów (zwannych dalej "waluta cyfrowa") poprzez jej strony internerowe www.simplecoin.pl.

2. Sprzedaż i skup waluty cyfrowej

Sprzedaż i skup waluty cyfrowej (dalej tylko "transakcja") są realizowane wypełnieniem formularza zamówienia i potwierdzeniem zamówienia zawierającego instrukcje płatnosći za zakup waluty cyfrowej (wpłacenia waluty cyfrowej do portfela elektronicznego przedsiębiorcy) w ramach Polski z ograniczeniem czasowym, które wysłane zostanie na adres e-mail klienta.

Jeżeli zobowiązanie klienta do zapłąty ceny zakupu waluty cyfrowej (wpłacenia waluty cyfrowej do portfela elektronicznego przedsiębiorcy) zostanie spełnione w okresie czasowym przewidzianym do dokonania zapłaty, przedsiębiorca niezwłocznie przesyła zamówioną ilość waluty cyfrowej (kwotę odpowiadającej cenie skupu waluty cyfrowej) do portfela elektronicznego (na konto bankowe) klienta podanego w zamówieniu. Przedsiębiorca może, wedle własnego uznania zrealizować zamówienie nawet po upływie okresu ważności zamówienia. W tym przypadku, zobowiązany jest uczynić tak bezpośrednio po dokonaniu powyższego zobowiązania przez klienta.

Jeśli powyższe zobowiązanie klienta zostanie spełnione po ubiegu okresu ważności zamówienia i przedsiębiorca nie może już zrealizować transakcji po uzgodnionej cenie, klient zostanie poproszony o zadecydowanie o anulacji zamówienia, lub akceptacji nowych warunków transakcji. Jeśli klient w czasie ważności tej oferty, bez zbędnej zwłoki nie zdecyduje się na jedną z zaoferowanych opcji, transakcja jest uważana za anulowaną.

3. Sposób płatności

Klient zobowiązuje się do zapłaty ceny kupna waluty cyfrowej za pomocą przelewu bezgotówkowego z rachunku bankowego w jego imieniu lub wpłatą gotówki w placówce bankowej (oferuje sprzedaż wyłącznie wtedy, kiedy waluta cyfrowa należy do niego i wysłana jest z jego portfela elektronicznego). Płatność za walutę cyfrową przelewem bezgotówkowym z rachunku bankowego osoby trzeciej (wpłacenia waluty cyfrowej należącej do osoby trzeciej i/oraz z portfela elektronicznego osoby trzeciej) nie jest dozwolone. W żadnym wypadku nie można wypłacić walutę cyfrową prosto z giełdy do portfela elektronicznego przedsiębiorcy. Przedsiębiorca nie niesie odpowiedzialnośći za szkody po stronie klienta wynikłe z naruszenia wyżej wymienionych zobowiązań.

4. Anulacja zamówienia

Przediębiorca zastrzega sobie prawo do anulowania zatwierdzonego zamówienia bez podania przyczyny. W tym wypadku, kwota wpłącona w celu zakupu waluty cyfrowej (waluta cyfrowa wysłana przez klienta do portfela cyfrowego), zawsze będzie zwracana na konto bankowe (portfel elektroniczny klienta), z którego została wysłana.

Klient ma prawo anulowania zatwierdzonego zamówienia za pomocy linku w wiadomości e-mail zatwierdzającej zamówienie bez podania przyczyny w wypadku, gdy już wysłał polecenie zapłaty zgadzające się z ceną kupna waluty cyfrowej (kwotą sprzedawanej przez niego waluty cyfrowej) na konto bankowe (portfel elektroniczny) przedsiębiorcy, ale odpowiadająca kwota nie została jeszcze na tym rachunku zaksięgowana. W takim wypadku, kwota póżniej zaksięgowana na rachunku przedsiębiorcy zostanie zwrócona na konto, z którego została wysłana. Przedsiębiorca nie pobiera opłat za takie zwroty pieniędzy, są jednak pobierane zgodnie z obowiązywującymi tabelami opłat danego banku.

Klient nie może zrezygnować z umowy zawartej z przedsiębiorcą ze względu na to, że cena waluty cyfrowej, która jest przedmiotem umowy, zależna jest na wahaniach rynku finansowego a niezależna jest od woli przedsiębiorcy.

5. Identyfikacja klienta

Przedsiębiorca zgodnie z obowiązywującym prawem mającym na celu przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy czy zapobieganiu finansowania terroryzmu wymaga identyfikacji klienta przy dokonywaniu transakcji o wartości przekraczającej 1000 EUR, lub w wypadku jakichkolwiek podejrzeń dotyczących pochodzenia środków finansowych może wymagać identyfikacji niezależnie na kwocie zamówienia.

W celu identyfikacji niezbędne jest wpisanie danych osobowych do formularza na stronie i załączenie jakościowego ksera dokumentu tożsamości (dowodu istnienia osoby prawnej) lub innych dokumentów zgodnie z obowiązującym prawem.

Klient wyraża zgodę na przeprowadzenie wyżej wymienonych kroków identyfikacji przez przedsiębiorcę w celu zapewnienia bezpieczeństwa i jawności transakcji, a także w celu ochrony aktywów innych klientów i przedsiębiorcy i zobowiązuje się do poddania się im. Przedsiębiorca odmówi przeprowadzenia transakcji z klientem w przypadku odmówienia doddania się zidentyfikowaniu lub jeśli nie możliwe jest przeprowadzenie identyfikacji z innego powodu albo jeśli istnieją wątpliwości co do prawdziwości informacji dostarczonych przez klienta dokumentów, lub ich autentyczności.

6. Ryzyka transakcji

Klient jest w pełni świadomy wszystkich zagrożeń związanych z transakcjami waluty cyfrowej i jej przechowywania, szczególnie biorąc pod uwagę ryzyka wahania cen i wartości waluty cyfrowej i związane z nimi możliwośći istotnych zmian w wysokości inwestycji w walucie cyfrowej. Klient bierze również pod uwagę, że obecne przepisy prawne dotyczące waluty cyfrowej i handlu nią są raczej ogólne, a nie w pełni satysfakcjonujące. Stan przepisów prawnych, a także interpretacja obowiązujących norm prawnych może się zmienić w przyszłości, a zatem klient zobowiązuje się do akceptacji tych zmian, a także zmian niniejszego Regulaminu z tego wynikających.

7. Ograniczenie odpowiedzialności przedsiębiorcy

Przedsiębiorca gwarantuje klientowi, że transakcja zostanie zrealizowana lub anulowana. Przez zrealizowaną transakcję rozumiany jest moment wysłania wymaganej ilości waluty elektronicznej na adres portfela (moment przelania ceny kupna waluty cyfrowej na rachunek) podany w zamówieniu.

Jeśli zamówienie z dowolnego powodu nie może być zrealizowane, cena kupna waluty cyfrowej (waluta cyfrowa przesłana do portfela elektronicznego przedsiębiorcy) zostanie natychmiast wysłana na rachunek klienta (do portfela elektronicznego) z którego została ona otrzymana.

Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez klienta poprzez wskazanie niewłaściwego numeru portfela elektronicznego (konta bankowego), utraty, kradzieży lub niewłaściwego użycia hasła do portfela elektronicznego (konta bankowego) lub adresu e-mail klienta, awarii sieci Internet lub sieci P2P waluty cyfrowej, albo w wyniku zaniedbania ze strony klienta lub osoby trzeciej, lub umyślnego naruszenia przepisów prawnych, tych warunków handlowych i umowy zakupu zawartej na podstawie akceptacji zamówienia przez klienta.

Przesiębiorca również nie ponosi odpowiadzialności za szkody spowodowane działaniem siły wyższej, w wyniku decyzji sądów, prokuratury, policji i innych organów władzy i administracji państwowej, ani za straty poniesione przez klienta z powodu zmian w ustawodawstwie.

8. Reklamacje

Zrealizowaną transakcję można reklamować tylko w wypadkach i trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa.

Ochrona danych osobowych

Przedsiębiorca przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych i jest jest należycie zarejestrowanym w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych pod numerem rejestracyjnym (w języku czeskim) 00054530.

Klient zgadza się na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobwych zawartych w formularzu zamówienia i formularzu przedsiębiorcy do celów określonych poniżej. Zgoda ta jest udzielana w odniesieniu do wszystkich danych zawartych w formularzu (imię i nazwisko, numer PESEL lub data urodzenia, adres, numer konta bankowego, adres e-mail, telefon, adres IP i dane osobowe zawarte w dowodzie osobistym / dokumencie ustanawiającym podmiot prawny), na cały okres od dnia wyrażenia zgody po dzień cofnięcia zgody lub zawieszenia działalności strony www.simplecoin.pl . Klient jest świadomy swoich praw i oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi częściami formularza zamówienia, i że dane podane przez niego są dokładne, prawdziwe i zostały podane dobrowolnie.

Zgoda klienta na przetwarzanie danych osobowych może zostać odwołana na wniosek klienta poprzez e-mail wysłany do przedsiębiorcy pod adres info@simplecoin.pl

Jeśli klient uważa, że przedsiębiorca postępuje przy przetwarzaniu danych osobowych niezgodnie z prawem, może zażądać o wyjaśnienie sprawy lub naprawę stanu za pomocą wiadomości wysyłanej do powyższego przedsiębiorcy drogą e-mail.

Zgodnie z obowiązującym prawem, wszystkie dane osobowe gromadzone i przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji transakcji i wysyłania wiadomości handlowych do klienta drogą elektroniczną.

Przedsiębiorca oświadcza, że będzie gromadzić dane osobowe w zakresie niezbędnym do spełnienia określonego celu i wykorzystywać wyłącznie zgodnie z celem, dla którego zostały zebrane. Pracownicy zatrudnieni przez przedsiębiorcę lub inne osoby, które przetwarzają dane osobowe w ramach umowy z przedsiębiorcą są zobowiązani do zachowania poufności danych osobowych, nawet po ustaniu zatrudnienia lub pracy.

Dostarczanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jeśli chodzi o wymagane dane osobowe w formularzu zamówienia lub rejestracji, ich podanie jest warunkiem zrealizowania transakcji. Jeśli klient odmówi dostarczenia danych osobowych, anulowanie stworzonego przez niego zamówienia może zostać przesunięte o okres do dwóch miesięcy kalendarzowych.

9. Ważność warunków handlowych

Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków handlowych ze względu na zmiany w ustawodawstwie, rynku i warunków gospodarczych w handlu walutą cyfrową lub w celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej przedsiębiorcy i ewentualnie dalszych jej usług. Klienci zostaną powiadomieni o zmianach warunków handlowych ich opupublikowaniem na stronie internetowej przedsiębiorcy. Zmiany te wejdą w życie w momencie ich publikacji.

« z powrotem na początek